Puheterapiapalvelua Jyväskylässä. Ota yhteyttä: 0400 546 361 

Puheterapia on yksilön tarpeiden huomioimista ja yhteistyötä

Toimintani perustana on asiakas- ja perhelähtöisyys sekä moniammatillisuus. Toteutan kuntoutusjaksot yhteistyössä lähettävän tahon sekä asiakkaan perheen ja muun toimintaympäristön kanssa.

Kuntoutuksen tavoitteet - määrittely ja seuranta

Kuntoutuksen tavoitteet on pääpiirteittäin määritelty lähettävän tahon kuntoutussuunnitelmassa. Kuntoutusjakson konkreettiset, täsmälliset tavoitteet laaditaan yhdessä asiakkaan, hänen lähi-ihmistensä sekä mahdollisten muiden asiakasta kuntouttavien terapeuttien kanssa. Tavoiteasettelun pohjalta tehdään terapiasuunnitelma. Puheterapeuttinen kuntoutus on yhteisöllistä ja moniammatillista. Siksi tavoiteasettelussa ja terapian suunnittelussa on tärkeää perheen lisäksi olla mukana koulu, päiväkoti tai muu asiakkaan toimintaympäristö. On tärkeää, että kuntoutuksen tavoitteet nousevat asiakkaan arkielämän tarpeista. Tällä tuetaan lähi-ihmisten sitoutumista kuntoutukseen ja suunnataan voimavarat tukemaan asiakkaan selviytymistä erilaisissa arjen kommunikointitilanteissa. Tavoitteiden saavuttamista seurataan yhdessä. Tavoitteet asetetaan kullekin terapiajaksolle sovituksi määräajaksi (esim. puoli vuotta/vuosi). Jakson loppupuolella tehdään yhteinen arvio niiden saavuttamisesta. Tavoitteita voidaan tarvittaessa myös kesken jakson muuttaa.

Puheterapia on yhteistyötä

Tuloksellisuuden kannalta on ensiarvoista, että asiakkaan kanssa toimivia henkilöitä ohjataan toimimaan vuorovaikutusta ja kommunikointia edistävästi. Puheterapeuttiseen kuntoutukseen kuuluu tarvittaessa myös yhteisterapia esimerkiksi fysioterapeutin kanssa. Näin saadaan laajempi kuva asiakkaan kokonaistilanteesta ja asiakkaan tarpeet voidaan paremmin huomioida eri terapioissa.

Asiakaslähtöistä ja yksilöllistä terapiaa

Yksilöterapian lähtökohta on hyvän luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen luominen asiakkaan ja terapeutin välille. Toteutan terapian yksilöllisesti kunkin asiakkaan tarpeisiin soveltuvin menetelmin ja välinein. Käyttämäni menetelmät ovat asiakkaan tavoitteen mukaisia, yksilöllisesti suunniteltuja ja kehitystasoon suhteutettuja. Asiakkaan omat mielenkiinnon kohteet ja kokemukset huomioidaan, jolloin kuntoutus ja terapian sisältö muodostuvat mielekkäiksi ja asiakasta motivoiviksi.