Puheterapiapalvelua Jyväskylässä. Ota yhteyttä: 0400 546 361 

Puheterapia Sirkka Jaakonaho Ky palvelee Jyväskylän alueella

Palvelen asiakkaita vastaanotollani Jyväskylässä tai asiakkaiden omissa toimintaympäristöissä Jyväskylän alueella. Vastaanottotiloihini on esteetön pääsy pyörätuolilla ja paikoitusalue on lähellä. Ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistani! Älä kerro luottamuksellisia tietoja yhteydenottolomakkeella, käytä sen sijaan sivun Turvaposti suojattua sähköpostia.

Yhteydenottolomake

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Tietosuojaseloste

Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen (2016/679) vaatima tiedote

Rekisterin pitäjä

Puheterapia Sirkka Jaakonaho Ky:n puheterapeutti Sirkka Jaakonaho, puhelin 0400 546 361,
sähköposti sirkka.jaakonaho@sjky.inet.fi. Jos sähköpostissa käsitellään luottamuksellisia
asiakas- tai henkilötietoja, yhteydenotossa on käytettävä suojattua sähköpostia osoitteessa
https://www.turvaposti.fi/viesti/sirkka.jaakonaho.ky@gmail.com .

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sirkka Jaakonaho.

Rekisterin nimi

Puheterapia Sirkka Jaakonaho Ky:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin tai osarekisterin käyttötarkoitus

Asiakkaan tutkimuksen ja hoidon järjestäminen ja toteuttaminen sekä terapiapalvelujen
laskutus.

Rekisterin tietosisältö

1. Asiakkaan nimi
2. henkilötunnus
3. osoite
4. puhelinnumero
5. yhdyshenkilö tai lähiomainen
6. hoitotiedot
7. tutkimustiedot
8. terapiasopimuksessa tai suunnitelmassa yksilöidyt tiedot
9. terapiamuistiinpanot
10. harjoitteluohjeet
11. valokuvat
12. videot
13. Yhteydenottoviestin tiedot

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.

Tietojen yhdistäminen muihin rekistereihin

Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin.

Henkilötietojen säilytysajat

Noudatamme Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta potilasasiakirjoista. Ministeriön
päätöksen mukaisesti säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista 17. päivänä elokuuta 1992
annetun lain (785/1992) 12 §:n 2 momentin ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen
sähköisestä käsittelystä 9. päivänä helmikuuta 2007 annetun lain (159/2007), sellaisena kuin
niistä on ensin mainittu laissa 653/2000
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090298 ). Säilytysajat ovat tarkistettavissa
asetuksen liitteestä (http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/5678.pdf).

Säännönmukaiset tietolähteet

1. Asiakkaalta itseltään saadut tiedot.
2. Asiakkaan suostumuksella asiakkaan omaisilta ja hoitavilta yksiköiltä, sekä lähettävältä
taholta ja Kelalta saatavat tiedot.
3. Tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja luovutettaessa noudatamme henkilötietolakia ja lakia potilaan asemasta ja
oikeuksista (785/92 13 § ja 653/2000) ja asiakkaan kanssa tai alaikäisen huoltajien kanssa
tehtyä terapiasopimusta tai suunnitelmaa. Henkilötiedot, hoitotiedot ja muut tiedot
talletetaan rekisteriin, jota ylläpitää Puheterapia Sirkka Jaakonaho Ky. Koska henkilötiedot
ovat salassa pidettäviä, henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Tietoja luovutetaan vain
lakiin perustuen tai asiakkaan tai hänen huoltajansa luvalla. Tietoja käsitellään vain
hoitosuhteeseen liittyvinä. Jatkohoitotilanteessa asiakkaan asiakirjoihin merkityllä
suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja asiakkaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon
toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle. Asiakkaan kirjallisella
suostumuksella tai nimenomaisen lainsäännöksen perusteella voidaan luovuttaa tietoja
vakuutusyhtiölle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

1. Manuaalinen aineisto

Aineistot säilytetään lukitussa kaapissa, johon on pääsy vain terapeutilla itsellään.
Hän valvoo aineistoa.

2. Sähköisesti tallennetut tiedot

Aineistot säilytetään terapeutin henkilökohtaisella tietokoneella tai irtokovalevyllä.
Tietokone on lukittu salasanalla ja suojattu kaupallisella palomuurilla. Irtokovalevyä
säilytetään lukitussa tilassa manuaalisen aineiston kanssa. Tietoja ei ole muilla
tietokoneilla. Varmuuskopiot tehdään ulkoiselle kovalevylle. Tietoihin pääsee käsiksi
vain Sirkka Jaakonaho. Puheterapia Sirkka Jaakonaho Ky:n internetsivuilta ei
tallenneta käyttäjätietoja.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Kaikkiin asiakasrekistereihin ja osarekisteriin kirjattuihin henkilökohtaisiin tietoihin liittyy
tarkastusoikeus (Henkilötietolaki 26§). Tietoihin on oikeus tutustua ja saada itseään koskevat
asiakastiedot kirjallisena. Pyyntö esitetään hoidon järjestämiseen, terapiasopimukseen ja
hoitopalautteisiin ja muihin rekisteritietoihin liittyvissä kysymyksissä suoraan puheterapeutti
Sirkka Jaakonaholle, joka antaa tiedot tarkastettuaan asiakkaan henkilöllisyyden tai kysyjän
lakiin perustuvan oikeuden pyytää tietoja. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suosittelemme
käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internet -sivuilta saatavissa olevaa lomaketta.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä
tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus
pyydetään tekemään. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suosittelemme käytettäväksi
tietosuojavaltuutetun toimiston internet -sivuilta saatavissa olevaa lomaketta.
Henkilörekisteriin tallennetun henkilötiedon korjausvaatimus on esitettavä terapeutille.

EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen informointi

Henkilötiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitää Puheterapia Sirkka Jaakonaho Ky.
Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai asiakkaan
tai hänen huoltajansa luvalla. Tietoja käsitellään vain hoitosuhteeseen liittyvinä. Asiakkaalla
tai hänen huoltajallaan on mahdollisuus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot.

PERUSTEET

1. Euroopan Unionin tietosuoja-asetus (2016/679
2. Suomen perustuslain yksityiselämän suojaa koskeva säännös (731/1999)
3. Henkilötietolaki 11§ (523/1999)
4. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24§ (621/1999)
5. Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
6. Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989)
7. Kansanterveyslaki (66/1972)
8. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (potilaslaki) 13§ (785/1992)
9. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)
10. Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007)
11. Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
12. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
13. Mielenterveyslaki (1116/1990)
14. Arkistolaki (831/1994)
15. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä
(298/2009)

Puheterapia Sirkka Jaakonaho Ky

Hannikaisenkatu 11-13
40100 Jyväskylä

Sirkka Jaakonaho
Puheterapeutti ja NDT, Bobath -terapeutti

Puh: 0400 546 361
sirkka.jaakonaho@sjky.inet.fi


Potilasasiamies

Sirkka Jaakonaho Ky:n potilasasiamies on

Ismo Saarinen, Nuijamiestentie 5 B 00400 Helsinki.

Puhelin: 09-4772356

Sähköposti: ismo.saarinen@saarinenlaw.fi